Sự kiện mô phỏng kết quả câu hỏi?

X

xiongdh

Guest
////////////////////////////////////////////////// /////
style1:
reg reg_temp1, reg_temp2;
ban đầu
bắt đầu
reg_temp1 <= 1'b0;
reg_temp2 <= 1'b0;
cuối
luôn luôn @ (posedge đồng hồ)
reg_temp1 <=! reg_temp1;

luôn luôn đồng hồ @ posedge (& reg_temp1)
reg_temp2 <=! reg_temp2;
////////////////////////////////////////////////// / / / /////////////////////////////////////////////////// /////
style2:
reg reg_temp1, reg_temp2;
ban đầu
bắt đầu
reg_temp1 <= 1'b0;
reg_temp2 <= 1'b0;
cuối
luôn luôn @ (posedge đồng hồ)
reg_temp1 <=! reg_temp1;

luôn luôn @ (posedge đồng hồ)
nếu (reg_temp1)
reg_temp2 <=! reg_temp2;
////////////////////////////////////////////////// / / / /
với công cụ mô phỏng Verilog-xl
kết quả mô phỏng là không giống nhau.với phong cách 1.the sóng của hai tín hiệu là như nhau.với phong cách 2 reg_temp1 's frequence là hai lần reg_temp2.
Tại sao điều này xảy ra ????????????

 
Rozwiązanie Veeam Availability Suite, które będie dostępne w lecie 2014, to pakiet gwarantujący dostępność wszystkich aplikacji i danych w dowolnym czasie i miejscu. W ten sposób Veeam wprowadza nową kategorię rozwiązań, która pozwala na osiągnięcie tego, czego nie potrafią tradycyjne rozwiązania do ochrony danych i zarządzania kopiami zapasowymi - zapewnia ciągłość funkcjonowania firmy (Always-on Business).

Read more...
 
Đó là tất cả các quyền.Xin vui lòng truy nguyên các trường hợp sau đây:

Trong style1:
Các nguyên nhân đầu tiên luôn luôn là "reg_temp1" Toggles khi đồng hồ "" tăng.Luôn luôn tăng cao thứ hai giác quan của reg_temp1 và đồng hồ.Bởi vì việc giao cho reg_temp1 thực hiện trong thời gian đồng bằng, do đó, các điều kiện sẽ luôn luôn được đúng vào thời gian đó các reg_temp1 vươn.nói cách khác, tăng tín hiệu có thể được phát hiện như cùng một thời điểm của thay đổi.Nhưng giá trị của tín hiệu rằng có thể không.

Trong style2:
Các nguyên nhân đầu tiên luôn luôn là "reg_temp1" Toggles khi đồng hồ "" tăng.Nhưng những thứ hai luôn luôn chỉ là cảm giác tăng của đồng hồ và kiểm tra giá trị của reg_temp1.Giá trị mới của reg_temp1 là không hợp lệ trong tăng của đồng hồ và giá trị trước đây của reg_temp1 sẽ được xem xét.

Kính trọng,
KH

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top